Хуреш

Чыл санында эртип турар хоорай чергелиг Хуреш маргылдаазынга бистин школавыстын эзир куш дег эзирлери-моге оолдарывыс идепкейлиг киржип, 3 чыл дакпыр тиилекчилер болган. Бо хун болуп эрткен Хуреш маргылдаазынын чидиг демиселинге оолдарывыс база катап тиилекчилер болуп, шилчип чоруур кубокту катап база алганы чоргааранчыг. Эр-хейлер, эзир куш дег хостуг чоргаар оолдарывыс! Ам-даа чедиишкинериннер элбек болуп хей-аъдынар бедик чорзун!!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *